Dokumentacja hodowlana- przepisy ZKwP

czyli wszystko od poczęcia do rozstania z maleństwami
Olka
Posty: 0
Rejestracja: wt lip 19, 2016 5:04 pm

Dokumentacja hodowlana- przepisy ZKwP

Post autor: Olka » pn lis 14, 2016 6:59 pm

Dokumentacja hodowlana- przepisy ZKwP

Przydomki hodowlane
1. Członek Związku, rozpoczynający prowadzenie hodowli jest zobowiązany wystąpić o zatwierdzenie
przez Zarząd Główny przydomka hodowlanego. Przydomek zgłasza się za pośrednictwem Zarządu
Oddziału na formularzu.
Członek Związku występując o rejestrację przydomka ma obowiązek zarejestrować go za
pośrednictwem biura Zarządu Głównego ZKwP w Międzynarodowym Repertorium Przydomków
w FCI.
żaden przydomek o brzmieniu identycznym lub zbliżonym do już zarejestrowanego (występujący
w bazie ZKwP lub w bazie FCI ) nie może być zarejestrowany.
2. Zarząd Główny ma prawo odmówić zarejestrowania przydomka, podając hodowcy przyczynę.
3. Przydomek otrzymują wszystkie szczenięta pochodzące z danej hodowli, bez względu na rasę.
4. Brak zarejestrowanego przydomka uniemożliwia wydanie metryk dla szczeniąt.
5. Nazwę psa pisze się dużymi literami, zaś przydomek hodowlany małymi np. SMOK z Kordegardy,
Prima JUNO. Przydomek hodowlany może być pisany przed lub po nazwie psa, co ustala się przy
rejestrowaniu przydomka.
6. Wszystkim szczeniętom urodzonym w jednym miocie nadaje się imiona zaczynające się na tę samą
literę. Hodowca nie musi przestrzegać kolejności alfabetycznej przy nadawaniu imion szczeniętom
z kolejnych miotów.

1. Przydomek hodowlany zarejestrowany przez Zarząd Główny jest chroniony. Po zatwierdzeniu
przydomek może być zmieniony w wyjątkowych sytuacjach, np. jeżeli w zatwierdzonej wersji nie
może być zarejestrowany w FCI, lub został zarejestrowany w wyniku pomyłki.
2. Przydomki uznane przez FCI mają pierwszeństwo przed przydomkami zarejestrowanymi wyłącznie
przez Zarząd Główny. W razie protestu i na życzenie FCI przydomek krajowy zostanie
zlikwidowany, jeśli okaże się identyczny z przydomkiem uznanym przez FCI.
3. Właściciel przydomka ma prawo wziąć na wspólnika pełnoletniego członka Związku.
Przedstawicielstwo takiej spółki należy do właściciela przydomka.
4. Nowy właściciel, po przejęciu hodowli, może zachować przydomek w drodze dziedziczenia lub za
pisemną zgodą poprzedniego hodowcy, potwierdzoną przez Zarząd Główny Związku. W przypadkach
spornych wiążąca jest decyzja Zarządu Głównego.

Kwalifikacje hodowlane
Do kwalifikacji hodowlanych zalicza się oceny z wystaw i innych imprez kynologicznych organi-
zowanych przez wszystkie organizacje zrzeszone w FCI. Wyniki te należy zapisać na Karcie Sztywnej
psa/suki, prowadzonej przez Oddziały ZKwP w wersji tradycyjnej lub elektronicznej zwanej dalej Kartą
Sztywną.

Suka hodowlana
1. Do hodowli dopuszcza się sukę na podstawie adnotacji w rodowodzie i Karcie Sztywnej SUKA HODOWLANA, dokonanej przez Kierownika Sekcji lub Przewodniczącego Oddziałowej Komisji
Hodowlanej, potwierdzonej imienną pieczęcią, podpisem, pieczęcią Oddziału oraz datą. Suka nabywa uprawnienia hodowlane w momencie dokonania takiego wpisu. Warunkiem uzyskania wyżej
wymienionego wpisu jest spełnienie poniższych oraz innych, zatwierdzonych przez Zarząd Główny
wymogów, stanowiących załącznik do niniejszego regulaminu:
a) jest zarejestrowana w Związku oraz wpisana do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) lub Księgi
Wstępnej (KW),
b)ukończyła 15 miesięcy,
c) uzyskała, po ukończeniu 15 miesięcy, w dowolnej klasie, od co najmniej dwóch sędziów, trzy oceny
co najmniej bardzo dobre, w tym jedną na wystawie międzynarodowej lub klubowej.
Suka użytkowa, posiadająca certyfikat użytkowości uprawniający do wystawiania w klasie
użytkowej, może być dopuszczona do hodowli z trzema ocenami co najmniej dobrymi od co najmniej
dwóch sędziów, w tym jedną uzyskaną na wystawie międzynarodowej lub klubowej.

1. Sukę hodowlaną przerejestrowaną z innego Oddziału można użyć do hodowli pod warunkiem
przekazania między Oddziałami dokumentacji hodowlanej, tzw. karty sztywnej.
Przekazanie musi nastąpić w ciągu 30 dni, na wniosek Oddziału rejestrującego. W przypadku
trudności z przekazaniem wyżej wymienionej dokumentacji Oddział rejestrujący zakłada nową
dokumentację hodowlaną na podstawie adnotacji hodowlanych zawartych w rodowodzie.
2. Miot importowanej ciężarnej suki, przerejestrowanej z uznanej przez FCI organizacji, uznaje się na
podstawie kwalifikacji hodowlanej tej organizacji. Stałą kwalifikację hodowlaną uzyskuje taka suka,
o ile poprzednio spełniała lub uzupełniła, po zarejestrowaniu w Związku wymogi.

1. Oddziałowa Komisja Hodowlana może wnioskować do Zarządu Oddziału o zawieszenie uprawnień
hodowlanych suki na okres nie krótszy niż 12 miesięcy w przypadku nie stosowania się hodowcy do
wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. Suka traci uprawnienia hodowlane z dniem 31 grudnia roku, w którym ukończyła 8 lat.
3. Oddziałowa Komisja Hodowlana, na wniosek hodowcy, może zezwolić na dalsze używanie do hodowli
suki, która ukończyła 8 lat, pod warunkiem, że jest ona w bardzo dobrej kondycji i dawała
wartościowe potomstwo.
4. Skreśla się z ewidencji sukę hodowlaną w przypadku ustania członkostwa właściciela,
5. Unieważnia się uprawnienia hodowlane suki oraz wykreśla się z rejestrów sukę hodowlaną, która
na dwóch wystawach przez dwóch różnych sędziów została zdyskwalifikowana za agresję w stosunku
do ludzi.
Postępowanie w przypadkach dyskwalifikacji za agresję określa Regulamin Wystaw Psów Rasowych.

Prawa i obowiązki hodowcy
1. Hodowca ma prawo do:
a) uzyskania porad i wszelkich informacji u kierownika sekcji,
b)dostępu do listy reproduktorów,
c) wyboru reproduktora,
d)w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach wystąpić do macierzystej Oddziałowej Komisji
Hodowlanej o wyrażenie zgody na krycie psem, który nie spełnia wymogów hodowlanych.
2. Hodowca ma obowiązek:
a) otoczyć opieką posiadane psy, zapewnić im higieniczne warunki utrzymania i należytą pielęgnację,
właściwie żywić, chronić przed przypadkowym kryciem, poddawać szczepieniom ochronnym,
utrzymywać tylko taką liczbę psów, którym jest w stanie zapewnić dobre warunki egzystencji.
b)upewnić się czy pies, którym zamierza kryć sukę, jest reproduktorem,
c) ograniczyć mioty suki do jednego w roku kalendarzowym,
d)przed kryciem suki ustalić na piśmie z właścicielem reproduktora warunki rozliczenia należności za
krycie,
e) po kryciu uzyskać od właściciela reproduktora potwierdzenie krycia na Karcie Krycia
f) przy kryciu za granicą właściciel suki jest obowiązany wykupić w swoim Oddziale Kartę Krycia i uzyskać na niej potwierdzenie krycia. Ponadto musi uzyskać: potwierdzenie krycia
obowiązujące w danym kraju i kserokopię rodowodu reproduktora.
g) w ciągu 14 dni powiadomić pisemnie właściciela reproduktora oraz kierownika sekcji w swoim
Oddziale o urodzeniu się szczeniąt,
h) poddać szczenięta znakowaniu (tatuowaniu lub czipowaniu). Hodowcy daje się możliwość wyboru
znakowania szczeniąt, jednak decyzja musi dotyczyć całego miotu (cały miot tatuowany lub
czipowany). Przeglądowi miotu poddaje się szczenięta już oznakowane.
Numeracja tatuaży musi być zgodna z rejestrem prowadzonym w Oddziale, oddzielnie dla każdej
rasy; zasady tatuowania określa oddzielna instrukcja.
Mikroczipy muszą spełniać normy ISO 11784 lub załącznika A do normy ISO 11785. Numery chipów
muszą być naniesione na metryki i zarejestrowane w Oddziale ZKwP, a następnie przekazywane do
Zarządu Głównego ZKwP do centralnej bazy chipów.
i) udostępnić Kierownikowi Sekcji (Oddziałowej Komisji Hodowlanej) cały miot i hodowlę do
przeglądu, który powinien się odbyć między 6 a 12 tygodniem życia szczeniąt; odmowa udostępnienia
miotu/hodowli do przeglądu uprawnia Zarząd Oddziału do odmowy wydania metryk; w przypadku
istotnych wątpliwości Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny może zarządzić identyfikację szczeniąt na
podstawie badań DNA; brak zgody hodowcy może być podstawą odmowy wydania metryk; protokół
przeglądu miotu (wzór zał. nr 5) sporządza się w trzech egzemplarzach, z których oryginał otrzy-
muje hodowca, jedna kopia pozostaje w aktach Oddziału, zaś drugą kopię Oddział przesyła do
Oddziału, w którym zarejestrowany jest reproduktor; równocześnie Kierownik Sekcji dokonuje
w rodowodzie suki wpisu informującego o terminie urodzenia miotu
j) złożyć w Biurze Oddziału: odcinek karty krycia, w przypadku krycia za granicą
dodatkowo: potwierdzenie krycia obowiązujące w danym kraju i kserokopię rodowodu reproduktora,
kartę miotu oraz potwierdzenie wykonania znakowania; złożenie
wyżej wymienionych dokumentów jest warunkiem wydania metryk,
k)wydawać nabywcom szczenięta po ukończeniu 7 tygodni wraz z metrykami i książeczkami zdrowia (z adnotacją o szczepieniach i odrobaczaniu szczeniąt), zaś nabywcom
zagranicznym dostarczyć rodowód eksportowy.
Szczenięta opuszczające teren kraju po 3 lipca 2011 roku muszą być obowiązkowo zaczipowane.
l) uregulować we właściwym terminie zobowiązania wobec właściciela reproduktora, zgodnie
z zawartą pisemną umową.
ł) przestrzegać zakazu jednoczesnego lub naprzemiennego rejestrowania, wystawiania, rozmnażania
tych samych psów w innych organizacjach kynologicznych.

Inseminacja (sztuczne zapłodnienie)
Inseminowanie suk (sztuczne zapłodnienie) musi być przeprowadzane zgodnie z załącznikiem nr 13.

Ekwiwalent za krycie
Przed dokonaniem krycia, właściciel suki i właściciel reproduktora zobowiązani są ustalić na piśmie
warunki rozliczenia należności za krycie.

Dokumentacja hodowlana
1. Karta krycia, karta miotu, protokół przeglądu miotu oraz potwierdzenie wykonania znakowania są
podstawą do wystawienia metryk, które wydaje Zarząd Oddziału, w którym zarejestrowana jest
suka. W przypadku krycia reproduktorem zagranicznym należy dołączyć: potwierdzenie krycia
obowiązujące w danym kraju i kopię rodowodu reproduktora.
2. Metryki są drukami ścisłego zarachowania, karty krycia i karty miotu są drukami ewidencjono-
wanymi. Zarząd Oddziału jest zobowiązany prowadzić ewidencję tych druków. Każdy druk musi być
opatrzony numerem ewidencyjnym.
3. Przeglądów miotów dokonuje Komisja powołana przez Przewodniczącego Oddziałowej Komisji
Hodowlanej lub Kierownika Sekcji, zaleca się, aby w skład Komisji wchodził co najmniej jeden sędzia
kynologiczny lub asystent kynologiczny.

1. Metryka ważna jest wyłącznie na terenie RP i upoważnia do zarejestrowania psa w jednym
z Oddziałów Związku, wpisania go do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) lub Księgi Wstępnej (KW)
i wydania Rodowodu lub Wyciągu z KW.
2. Rodowód lub Wyciąg z KW jest wydawany przez Biuro Zarządu Głównego ZKwP, a odbierany przez
właściciela psa za pośrednictwem biura Oddziału. Na życzenie Kierownika Sekcji właściciel jest
zobowiązany stawić się po odbiór rodowodu wraz z psem.
3. Rodowody psów wpisanych do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) są podstawą do zarejestrowania
psa wyłącznie na terenie RP. Rodowody w wersji eksportowej są podstawą zarejestrowania psa
w kraju lub za granicą.
4. Dokumentację psów zarejestrowanych w Oddziale Związku stanowią karta sztywna oraz kopia rodowodu.
Rodowód eksportowy psa/suki wystawiony przez zagraniczną organizację kynologiczną, będącą
członkiem FCI (Międzynarodowej Federacji Kynologicznej) lub prowadzącą dokumentację uznawaną
przez FCI, musi być zarejestrowany w Biurze Oddziału, a następnie za pośrednictwem Biura Oddziału
przesłany do Biura Zarządu Głównego w celu nostryfikacji. Rodowód, po wpisaniu do Polskiej Księgi
Rodowodowej (PKR) lub Księgi Wstępnej (KW) i opatrzeniu numerem wpisu, zwraca się za pośrednictwem Biura Oddziału właścicielowi psa/suki. Brak nostryfikacji rodowodu skutkuje
wykreśleniem psa/suki z rejestracji oddziałowej. Numer wpisu do PKR lub KW umieszcza się w dokumentacji psa/suki po numerze rodowodu zagranicznego.


Na podstawie Regulaminu Hodowli Psów Rasowych Związku Kynologicznego w Polsce
Olka
Posty: 0
Rejestracja: wt lip 19, 2016 5:04 pm

Post autor: Olka » pn lis 14, 2016 6:59 pm

Przykładowa umowa kupna - sprzedaży szczeniaka

..............................., dn.: ..........................


UMOWA KUPNA-SPRZEDAżY

Zawarta w dniu dzisiejszym w........................ pomiędzy ...............................................

dow. osob.......................................zam. ...................................................................

zwanym dalej HODOWCĄ/SPRZEDAJĄCYM a p. ..................................................................

dow. osob ......................... zam. .................................... zwanym dalej NABYWCĄ została

zawarta umowa następującej treści.


1. Przedmiotem transakcji jest pies/suka rasy................................ numer tatuażu/chip ..............

o imieniu.................. Zwanym w dalszej części psem.

HODOWCA/SPRZEDAJĄCY oświadcza, że będący przedmiotem niniejszej umowy pies jest po

kontroli miotu (protokół do wglądu), odrobaczeniu i szczepieniach (wg Książeczki Zdrowia Psa)

wyposażony w metrykę lub rodowód i książeczkę zdrowia, jest zdrowy, w dobrej kondycji

stanowi jego własność lub pochodzi z jego hodowli ...........................................................

i jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich i że nie toczy się żadne postępowanie,

którego przedmiotem jest ten pies i że nie jest również przedmiotem zabezpieczenia.


2. strony ustaliły wartość psa na................. zł. słownie...................................................

płatne (podać kiedy Ew.raty).........................................................................................

................................................................................................................................

3. HODOWCA/SPRZEDAJĄCY w dniu odbioru, przenosi na rzecz Nabywcy własność psa

określonego powyżej za kwotę określoną w punkcie 2 lub dopiero po zapłaceniu całej kwoty w

terminie....................................................................................................................


4. HODOWCA/SPRZEDAJĄCY wydaje zdrowego psa spełniającego warunki opisane w punkcie 1 i kwituje odbiór całej należności (lub pierwszej raty) jednocześnie informując, że wady w uzębieniu lub inne niewidoczne w momencie wydania psa, a także brak uzyskania oceny bardzo dobrej na wystawie nie stanowią podstawy do zwrotu psa lub innych roszczeń z tego tytułu.


5. Nabywca oświadczenie HODOWCY/SPRZEDAJĄCEGO przyjmuje i potwierdza, że psa odbiera w dobrym stanie zdrowia i kondycji, zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów ZKwP, zwłaszcza w zakresie rozmnażania psów, odpowiedniego żywienia psa, utrzymywania, pielęgnacji, opieki weterynaryjnej w przyszłości, a także w przypadku chęci zbycia czy oddania psa do poinformowania o tym HODOWCĘ/SPRZEDAJĄCEGO, który ma prawo pierwokupu.


6. Strony ustaliły, że wszelkie koszty transakcji, wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy ponosi Nabywca.


7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Regulaminy Związku Kynologicznego w Polsce.

8. Ustalenia dodatkowe...............................................................................................

..............................................................................................................................

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
HODOWCA/SPRZEDAJĄCY NABYWCA
ODPOWIEDZ